Kết quả test IQ level 05

Kết quả test IQ level 05

Chỉ số IQ của bạn là

N/a

THANG ĐO CHỈ SỐ IQXẾP LOẠI

Chỉ số IQ của bạn nằm ở mức RẤT THÔNG MINH (ứng với tỉ lệ 2% dân số)

Bảng đo chuẩn chỉ số làm bài test IQ